Gedimino Karpavičiaus vokai    1
lapas     1        2       3        4  

Voko

Nr.

Vokas

Voko pavadinimas

(skliaustuose - voko arba piešinio apibūdinimas)

Antspaud.

pirma data

Antspaud.

vieta

Tiražas

vnt.

   

1

 STEPONAS DARIUS (1896 – 1996)

 100-osios gimimo metinės

 (voko iliustracijoje - S. Dariaus portretas, žemiau jo - autografas)

1996.07.13

Kaunas

24

2

 STEPONAS DARIUS (1896 – 1996)

 100-osios gimimo metinės

 (voko iliustracijoje - S. Darius -“Lituanikos“ lėktuve, žemiau – jo autografas)

1996.07.13

Kaunas

24

3

 ORO PAŠTUI LIETUVOJE  75

 ANTROJI ORO PAŠTO LAIDA

 (60x39 mm f. Lietuvos 1921 m.40 skat. pašto ž., skirtas oro pašto įsteigimui)

1996.11.06

Kaunas

12

4

 ORO PAŠTUI LIETUVOJE  75

 Antroji oro pašto laida

 (32x21 mm formato Lietuvos 1921 m. 40 skat. nominalo pašto ženklas)

1996.11.06

Kaunas

12

5

 1922  1997 LAISVĖS VARPAS “O skambink per amžius  vaikams

 Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos”…...… (liet.ir angl.kalb.)

1997.02.16

Kaunas

30

6

 Vasario 16  1918  1998  80

 (75x35 mm dydžio iliustracijoje - Laisvės statulos viršutinė dalis)

1998.02.16

Vilnius

150

7

  (iliustracija tokia pati, kaip voko Nr.6, tik sumažinta iki

 65x30 mm  dydžio ,atspausdinta ant 105x152 mm formato suvenyrinio lapelio)

1998.02.16

Vilnius

30

8

 ANTANAS RIMANTAS ŠAKALYS

 (G.Karpavičiaus pieštas dail. A.R.Šakalys pašto ženklo rėmelyje ir skaičius ”60” ant dailininko krūtinės)

1998.10.08

Vilnius

50

9

 (G.Karpavičiaus pieštas dail. A.R. Šakalio portretas,

  nenurodant jo vardų ir pavardės)

1998.10.08

Vilnius

20

10

 ANTANAS RIMANTAS ŠAKALYS

 (piešinys –  kaip voko Nr.9)

1998.10.08

Vilnius

30

11

 1988 1998  LPKTS  Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos

s u v a ž i a v i m a s   Kaunas – 1998 10 24               (piešinyje – Vytis)

1998.10.24

Kaunas

250

12

 PRIEŠ 10 METŲ KAUNE ATSTATYTAS LAISVĖS PAMINKLAS

 SKULPTORIUS JUOZAS ZIKARAS DIRBTUVĖJE

 (dirba prie Laisvės statulos)

1999.02.16

Kaunas

25

13

 LIETUVOS 80 KARO AVIACIJAI    (Vokus Nr.13–26 jungia bendra  tema, vienodas apiforminimas ir abejose vokų pusėse rodomos archyvin. lakūnų ir lėktuvų nuotraukos.  Voko Nr.13 piešinyje - Vytis debesų fone ir erelis)        1

1999.03.12

Kaunas

35

14

 KARININKAS KONSTANTINAS FUGALEVIČIUS

 1893 -1919       2

1999.03.12

Kaunas

35

15

 MAJORAS PETRAS PETRONIS

 1887 –1945       3

1999.03.12

Kaunas

35

16

 GENEROLAS LEITENANTAS  JUOZAS KRAUCEVIČIUS

 1879 – 1964      4

1999.03.12

Kaunas

35

17

 DIVIZIJOS GENEROLAS  STASYS PUNDZEVIČIUS

 1893 – 1980      5

1999.03.12

Kaunas

35

18

 BRIGADOS GENEROLAS ANTANAS GUSTAITIS 

 1898 - 1941      6

1999.03.12

Kaunas

35

19

 LEITENANTAS JUOZAS KUMPIS

 1901 -1920      7

1999.03.12

Kaunas

35

20

 VYRESNYSIS LEITENANTAS JURGIS DOBKEVIČIUS

 1900 – 1926    8

1999.03.12

Kaunas

35

21

 KAPITONAS STEPONAS DARIUS

 1896 – 1933    9

1999.03.12

Kaunas

35

22

 KAPITONAS PRANAS HIKSA

 1897 – 1966     10

1999.03.12

Kaunas

35

23

 GENERALINIO ŠTABO PULKININKAS – LEITENANTAS

 JUOZAS NARAKAS

 

 1899 – 1989      11

1999.03.12

Kaunas

35

24

 MAJORAS  JONAS PYRAGIUS

 1901 – 1975      12

1999.03.12

Kaunas

35

25

 PULKININKAS LEITENANTAS ANTANAS MAČIUIKA

 1901–1940      13

1999.03.12

Kaunas

35

26

 PULKININKAS LEITENANTAS LEONARDAS PESECKAS

 1899–1976

1999.03.12

Kaunas

35

27

 1919.IV.4 LIETUVOS VALSTYBĖS TARYBA ĮSTEIGĖ PREZIDENTO

 INSTITUCIJĄ IR IŠRINKO PIRMĄJĮ VALSTYBĖS PREZIDENTĄ

 

  A.Varnas Būkime stiprūs!

 (dail. piešinyje – prezidentas A. Smetona mitinge)

1999.04.04

 Kaunas

15

28

 (užrašas toks pat, kaip voko Nr.27,

 tik dail. A.Varno piešinyje –  prezidentas A. Smetona

 pasirašo Lietuvos Nepriklausomybės Aktą)

1999.04.04

Kaunas

15

29

 LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ SĄJŪDIS -1949     LIETUVA  

 Pašto ženklo projektas.

 Aut. G.Karpavičius  (pieš.:Vytis, troba su tvora)

1999.08.28

Vilnius

100

29(a)*

 Žurnalo „KOLEKCIJA“ redaktoriui, Lietuvos filatelijos metraštininkui

 BALIUI SRIUBUI – 60

 (jubiliato portretas atg. Lietuvos pašto ženklų fone)

2001.03.04

 Kaunas

20

30

 LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ SĄJŪDIS 1949  50  LIETUVA

 Pašto ženklo projektas   Aut. G.Karpavičius     (pieš.: Vytis, trobų stogai)

1999.08.28

Vilnius

100

30(a)*

 ATSTATOMA LAISVA LIETUVA

 (Laikinosios Vyriausybės skelbimo apie Nepriklausomos valstybės

 atkūrimą  tekstas, nuotraukoje – sugriauto degančio Kauno vaizdas)

2001.06.23

Kaunas

25

 
eXTReMe Tracker
         

Pastaba* Pirmo stulpelio skliaustuose nurodoma raidė arba skaičius, suteikti vokui šio sąrašo sudarytojo