2005,  2006,  2007,  2008,  2009,  2010,  2011,  2012,  2013  metų "FILOP" darbai.   A.Mankaus vokai,   G. Karpavičiaus vokai,   Publikacijos,   Katalogai                                 

 

 

 

 

 

Katalogą galima peržiūrėti PDF formate

 

 

 

 

Trečias katalogas PDF formate

 

Antano Rimanto Šakalio

   PUBLICISTINIAI STRAIPSNIAI, EKSLIBRISAI, SUVENYRINIŲ  VOKŲ KATALOGAS

Redaktorius  Algimantas Zolubas

Dailininkė  Asta Balčiūnaitė

Viršelis dailininko Gedimino Karpavičiaus plakatas 2003 m.

Vilnius 2008

 

 

Lietuvos deimančiukai dailininko Antano Rimanto Šakalio kūryboje

Vasario 14 dieną Sąjūdžio būstinės konferencijų salėje buvo surengta dailininko Antano Rimanto Šakalio kūrybos paroda. Susirinkusieji jos aplankyti vos tilpo į salę. Dailininkas savo įžanginėje kalboje prisipažino, kad jis pats nežino turintis tiek draugų ir savo talento gerbėjų.

Dailininkas A. R. Šakalys – plataus diapazono menininkas. Jo kūryba apima grafikos, knygų iliustracijos, ekslibriso, dizaino, estampo bei suvenyrinės filatelijos žanrus. Ypač jį išgarsino jo grafikos darbai, estampai bei mažoji grafika – suvenyriniai vokai.

A. R. Šakalys, ko gero, yra vienintelis Lietuvos dailininkas, iš kurių darbų sklinda begalinis pasididžiavimas savo tauta, jos žmonėmis, kūrusiais savo valstybę, pasaulio mokslo šedevrus, unikalią architektūrą, pasaulinio lygio techniką. Iš visų jų trykšta dailininko susižavėjimas savo mažos valstybės žmonių kūrybingumo didybė (Voverienė O. Dailininkas, skelbiantis pasauliui tikrąją, didingą ir orią tautos istoriją// Lietuvos aidas. – 2004 02 10, p. 11).

2009 metais minėsime svarbią mūsų tautos istorijai datą – Lietuvos vardo pasirodymo pasaulio istorijos šaltiniuose tūkstantmetį. Tūkstantmečio minėjimo planuose daugybė projektų, tarp jų – Tėviškės pažinimo draugijos (vadovas K. Račkauskas) „Lietuvos deimančiukų“ projektas, pagal kurį bus įamžintos mūsų tautos kultūros paveldo vertybės. Tokia pati vertybė yra tų kultūros vertybių kūrėjai, Lietuvos deimančiukai.

Matyt, niekas daugiau šioje srityje nėra nuveikęs, kiek dailininkas A. R. Šakalys. Tad, jeigu tas projektas būtų įtrauktas į tūkstantmečio minėjimo planus, jis taptų pačiu svarbiausiu savo istoriškumu, tautiškumu, meniniu autentiškumu.

A. R. Šakalio kūryboje, kurią būtų galima pavadinti „Lietuvos deimančiukai – 1000 -mečiui“, net kelios serijos žymiausių Lietuvos žmonių atvaizdų.

Tai nuostabaus grožio estampų serija „Lietuvos kunigaikščiai“, į kurią įeina Lietuvos karaliaus Mindaugo, kunigaikščių Vytauto Didžiojo, Kęstučio, Gedimino portretai.

Mons. Alfonsas Svarinskas savo pinigais šią seriją tiražavo šimtais egzempliorių ir padovanojo Lietuvos mokykloms, kad mūsų jaunosios lietuvių kartos „iš praeities semtųsi stiprybės“.

Į estampų seriją „Lietuvos mokslininkai“ įeina senojo Vilniaus ir Karaliaučiaus universitetų mokslininkai – Petras Roizijus, Abraomas Kulvietis, Stanislovas Rapalionis, Kazimieras Simonavičius, Mikalojus Daukša, Martynas Mažvydas, Joachimas Lelevelis, Simonas Daukantas, Jurgis Pabrėža, Dionizas Poška ir kiti. Jiems skirtos storiausios knygos, amžininkų prisiminimai, traktatai, tačiau jų atvaizdai menine forma išlikę tik A. R. Šakalio kūryboje.

Kiekvieno lietuvio širdį paglosto Lietuvos aviacijos kūrėjai ir garsieji lakūnai: Kazimieras Simonavičius, Aleksandras Griškevičius, Juozas Lukoševičius, Bronius Oškinis, Balys Karvelis, Steponas Darius ir Stasys Girėnas, jų skrydis per Atlantą, Jurgis Dobkevičius, Antanas Gustaitis ir kiti. Jie yra mūsų tautos pasididžiavimas ir pavyzdys.

Į suvenyrinių vokų seriją „Lietuvos prezidentai“ dailininkas įtraukė ir „žuvusiųjų prezidentą“ – Lietuvos laisvės kovotojų generolą Joną Žemaitį - Vytautą, valdžiusį Lietuvą okupacijos metais iš miškų glūdumos beveik 10 metų, ir Aukščiausiosios Tarybos pirmininką, dainuojančios Sąjūdžio revoliucijos vyriausiąjį dirigentą Vytautą Landsbergį. Taip dailininkas pareiškė pasauliui savo pilietinę poziciją, teisingumo atkūrimą jeigu ne valstybėje, tai nors jau mene, žmonių dvasioje, o mums, lietuviams, priminė mūsų gėdingiausią moralinį puvinį, kai melą ir išdavystę iškėlėme aukščiau žmogiškųjų ir tautinių vertybių, tikrąsias savo tautos vertybes paniekinome, o svetimąsias, kaip paskutiniai niekšai ir pasaulio padugnės, gerbiame.

Į Lietuvos deimančiukų – mūsų amžininkų – seriją pateko garbingiausi mūsų amžiaus žmonės: Lietuvos diplomatai Stasys Lozoraitis (jaunesnysis), Voldemaras Čarneckis, Vytautas Dambrava, generolas Jonas Kronkaitis, dvasiškiai arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, mons. Alfonsas Svarinskas, sesuo Nijolė Sadūnaitė, mokslininkai Zigmas Zinkevičius, Lozoraičio premijos laureatai Nijolė Baužytė, politologas antikomunistas Vilius Bražėnas ir kiti. Tai iš tikrųjų labiausiai tautai nusipelnę žmonės, pagal jų gyvenimus ir jų veiklą galima rašyti objektyvią tautos istoriją be svetimųjų įtakų ir interpretacijų.

Susitikime kalbėję menininko gerbėjai pažymėjo, kad A. R. Šakalys ne tik dailininkas, bet ir pats operatyviausias istorikas ir žurnalistas, nepamirštantis valstybės laikraštyje „Lietuvos aide“ sureaguoti savo grafikos darbais į žymiausius mūsų tautos ir valstybės įvykius. Vienas iš kalbėjusiųjų dailininką pavadino tiksliausiu Lietuvos istorijos laikrodžiu, jau daug metų tiksinčiu apie svarbiausias mūsų tautos istorines datas. Žymus publicistas antikomunistas Vilius Bražėnas savo kalboje pabrėžė, kad su A. R. Šakalio kūryba jis susipažino dar gyvendamas Amerikoje ir kad ten dailininko kūryba yra labai vertinama bei džiaugiamasi jos patriotiškumu ir objektyvumu.

Antano Rimanto Šakalio paroda – tai dar vienas puslapis jo kūrybinėje biografijoje, gražus, produktyvus, pasigėrėtinas dailininko meile savo tautai, jos istorijai, jos talentingiausiems žmonėms. Linkime dailininkui ir toliau eiti tuo pačiu, svarbiausiu Lietuvai keliu, jos anglies kasyklose ieškant tokių pat unikalių luitelių, kuriuos sunkiu darbu nuvalius, nubrūžinus, nušlifavus, visomis vaivorykštės spalvomis suspindės tikrieji Lietuvos deimančiukai. Sėkmės kūryboje!

Prof. Ona Voverienė

 

 

 
 

 

eXTReMe Tracker