2005,  2006,  2007,  2008,  2009,  2010,  2011,  2012,  2013  metų "FILOP" darbai.   A.Mankaus vokai,   G. Karpavičiaus vokai,   Publikacijos,   Katalogai                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antano Rimanto Šakalio kūrybos vokų, atvirukų (atvirlaiškių) ir suvenyrinių lapų,

išleistų 1998 - 2003 m.m. laikotarpyje katalogas. Katalogo sudarytojas B.Sriubas

 

   Svarbu ne kaip, o ką ir kada

 

...Suradęs savo kalbėjimo būdą grafikoje (estampuose), A.šakalys, nelyginant koks senas ir prityręs jūrų vilkas, savo kūrybą vairuoja sudėtingu, o turint galvoje to meto politinę konjunktūrą, net pavojingu kursu į menininko piliečio, jaučiančio atsakomybę už savo valstybės istoriją, kultūrą ir likimą, horizontus. Toks jis gerai matomas žiūrint į jo sukurtus vokus, atvirukus, suvenyrinius lapus ir kitus filatelijos objektus. Dailininkas seniai įvertino šio laiško- keliauninko, informacijos platintojo savybę, todėl tiek daug laiko ir dėmesio skiria šiai sričiai. Vokas jam nėra vien laiško pakuotė. Jis, kaip ir pašto ženklas, gali nemažai papasakoti apie savo kilmės valstybę, jos istoriją kultūrą, ekonomiką, asmenybes, krašto papročius savimonę ir pan. Vokus, atvirukus nedidelėmis autorinėmis serijomis A.Šakalys pradėjo kurti ir platinti nuo 1979 metų, tačiau su tikru užsidegimu šio darbo ėmėsi Atgimimo, Sąjūdžio susiformavimo išvakarėse, Nepriklausomybės gynimo ir tvirtinimo laikotarpiu. Sulig kiekvienu įvykiu ar aktualija radosi vis naujų vokų, įtaigiais vaizdais, tekstais ir simboliais atspindinčiais tų nepamirštamų dienų davasią ir nuotaikas. Ir vėliau nė vienas valstybės kūrimui svarbus įvykis, faktas ar problema nelikdavo dailininko nepastebėti ir neįprasminti. Taip palengva augo ir turtėjo ši kolekcija, tapdama unikaliu reiškiniu ir vertybe tiek dailėje, tiek filatelijoje. Ne mažesnė yra ir visuomeninė politinė jos vertė. Iš laiko ir įvykių atstumo joje akivaizdžiai matomejudinančią mūsų valstybės įvykių iraktualijų kroniką, savotišką metraštį. Tik autorius čia nėra liūdininkas ar pasyvus registruotojas, - tiesiog kiekviename kūrybos žingsnyje matai jo pilietinį užsiangažavimą, pažiūras ir nuostatas. Iš čia ir atsiranda ryškus ir švaraus tono kūrybos publicistinis skambesys, kurio būtų sunku pasiekti be aukšto profesionalumo, aiškaus vaizdo pateikimo ir atlikimo kultūros.

   Savo mažųjų formų grafika A.Šakalys įrodė, kaip plačiai galima išplėsti "ribotų galimybių" horizontus, tradicinį pašto voką, atviruką, ženklą, net antspaudą paverčiant valstybės įvaizdžio ambasadoriumi. Tautinio orumo ir pasididžiavimo pamokų iš A.Šakalio kūrybos galėtų gauti moksleiviai ir jų mokytojai, kurims valstybės simboliai, šventės ir datos tebėra "grupės asmenų reikalas". Galėtų pasisemti įdėjų ir politikai. Nelengva keliais žodžiais aprėpti ir apibudinti A.Šakalio kūrybos temų, siužetų ir formų įvairovę. To gal ir nereikia. Susipažinus su dailininko kūryba ir patiems lengviau įsitikinti, ką ir kiek galėtumėm nuveikti kiekvienas savo srityje, jei mūsų pastangas vestų tiesiai atvira širdis ir švari politinė sąmonė.

 

 Liudas Pocius

 

 

 

 
 

 

eXTReMe Tracker