Filatėlinės opozicijos įkūrėjai

 

                  

    2005 m. rugsėjo 16 d., būdamas tik 54 metų amžiaus,

   po sunkios ligos Kaune mirė žurnalo "Lietuva" bendra-

   darbis, visuomeninio judėjimo FILOP (filatelistų opozi-

   cijos) aktyvus dalyvis, meninių vokų, savilaidos ženklų,

   antspaudų katalogo sudarytojas, internetinės svetainės

   www.filop.org autorius ir redaktorius GEDIMINAS

   KARPAVIČIUS.

   1975 metais įstojo ir 1981 m. baigė Vilniaus dailės in-

   stitutą, įgydamas dailininko - architekto kvalifikaciją.

   Daug metų dirbo eilėje projektavimo institutų, nacionali-

   niame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje.   Plačiau...

   ANTANAS RIMANTAS ŠAKALYS gimė 1938 m.

  spalio 1 d.Pakačinių kaime (Zarasų r.) 1953- 1958 m.

  mokėsi Kauno taikomosios dailės technikume; 1961-

  1963 m. studijavo Vilniaus dailės institute (dabar Vil-

  niaus dailės skademija). Po dviejų kursų išvyko mokytis

  į Maskvos kinematografijos institutą. Jį baigęs 1968 m.

  grįžo į Vilnių. 1968 - 1971 m. buvo Lietuvos televizijos

  dailininkas-statytojas, Multiplikacijos cecho dailininkas

  ir tų darbų televizijoje pradininkas. 1971-1978 m. Lie-

  tuvos kino studijos meninių filmų dailininkas-statytojas.

  Svarbiausi kino studijos laikotarpio darbai: dokumen-

  tinės juostos "Knygos turi likimą" (1970: apie VU bib-

  lioteką) ir "Vilniaus universitetas" 1579- 1979" (1979).

  Kurį laiką dėstė Vilniaus inžineriniame institute piešimą

  ir Dailės institute kino bei televizijos dailės pagrindus.

  Vėliau  - kūrybinis darbas: estampai, ekslibrisai, kny-

  gų iliustracijos, firmų logotipai ir kt.

    Lietuvos dailininkų sąjungos (1974), Amerikos fila-

  telistų draugijos "Lietuva" narys, filatelinio opozicinio

  visuomeninio judėjimo "Filop" internete vadovas, Lie-

  tuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos narys. Apdovanotas

  sausio 13-osios atminimo medaliu (2004), LLKS or-

  dinu "Už Tėvynės laisvę" (2008). Išleisti  4 suvenyrinių

  vokų katalogai (apie 2000 vokų). Dailininkas gyvena

  Vilniuje.  El. paštas:   arsfilop@gmail.com

 

  2005,  2006,  2007,  2008,  2009,  2010,  2011,  2012,  2013  metų "FILOP" darbai.  A.Mankaus vokai, G. Karpavičiaus vokai, Publikacijos, Katalogai,

                                                                                                                                                Dienoraštis

 

„Filop“  minėtinų sukakčių

K A L E N D O R I U S

       
   Sausis  2014        
 

300

205

 70

1714 - 1780

1809 - 1863

1944 01 29

 K. Donelaitis
 A. Griškevičius
 Koniūkų km. žudynės
   
   Vasaris 2014        
 

130

95

 120

70

70

1884 - 1953

1886 - 1919

1894 - 1919

1944 02 13

1944 - 1996

 Ark. M.Reinys
 P.Lukšys, žūties mrtinės
 A. Juozapavičius, gimimo ir žūties metinės

 P. Plechavičius. Vietinė rinktinė

 Dž. Dudajevas

   
   Kovas 2014        
 

70

435

85

80

105

1944 03 23

1579 03 20

1929 03 29

1934 - 1988

1909 - 1954

 Armijos Krajovos žūdynės Vilniuje, Lvove
 Vilniaus Universitetas

 Albinas Kentra

 V Kisarauskas

 J. Žemaitis - Vytautas

   
   Balandis 2014        
 

200

140

100

 1814 - 1873

 1874 - 1946

 1914 - 1995

 E. Tiškevičius

 J. Kamarauskas

 J. V. Kalvanas

   
   Gegužė 2014        
 

10

460

70

405

75

2004 05 01

?1520 - 1554 05 09

1944 05 17

1609 - 1666

1939 - 2012

 Mes Europos Sąjungoje

 B. Radvilaitė

 A. Paneriuose sušaudyti Plechavičiukai

 D. Kleinas

 Vl. Žilius

   
   Birželis 2014        
 

70

150

80

1944 06 03

1864 06 05

1934 06 29

 Sudegintas Pirčiupio kaimas

 Lietuviškos spaudos draudimas Lietuvoje

 Kertinis akmuo Kristaus prisikėlimo bažnyčioje Kaune

   
 Liepa 2014
 

25

70

115

1989 07 04

1944 - 1990

1899 - 1940

 Atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas Kaune

 Kosmonautas A.Stankevičius

 Pasienietis A. Barauskas

   
 Rugpjūtis 2014
 

85

90

140

25

90

470

1929 - 2004

1924 - 1994

1874 - 1944

1989 08 23

1924 08 23-25

1544 08 17

 J. Arafatas

 St. Lozoraitis

 A. Smetona

 "Baltijos kelias"

 Pirmoji Dainų šventė Kaune

 Įsteigtas Karaliavičiaus universitetas "Albertina"

   
   Rugsėjis 2014        
 

500

135

145

 1514 09 08

  1869 - 1933

  1869 - 1964

 Oršos mūšis

 J. Tumas - Vaižgantas

 J.Variakojis

   
 Spalis 2014
 

110

50

75

85

90

    1904 - 1987

  1964 10 15

  1939 10 28

  1929 10 29

  1924 10 08

 L. Truikys

 Pirmoji širdies operacija. A. Marcinkevičius

 "Žygis į Vilnių"

 A. Tyla

 Stenlei Balzekas

   
   Lapkritis 2014        
 

135

230

110

60

  1879 - 1924

  1784 - 1864

  1904 - 1982

  1909 - 1954

 K. Būga

 T. Narbutas

 St. Riauba

 J.Žemaitis - Vytautas, sušaudytas

   
   Gruodis 2014        
 

20

50

  1994 12 05

  1964 12 19

 Rusijos karas prieš Čečėniją (Ičkėriją)

 A. Sabonis

   

eXTReMe Tracker