Filatėlinės opozicijos įkūrėjai

 

                  

    2005 m. rugsėjo 16 d., būdamas tik 54 metų amžiaus,

   po sunkios ligos Kaune mirė žurnalo "Lietuva" bendra-

   darbis, visuomeninio judėjimo FILOP (filatelistų opozi-

   cijos) aktyvus dalyvis, meninių vokų, savilaidos ženklų,

   antspaudų katalogo sudarytojas, internetinės svetainės

   www.filop.org autorius ir redaktorius GEDIMINAS

   KARPAVIČIUS.

   1975 metais įstojo ir 1981 m. baigė Vilniaus dailės in-

   stitutą, įgydamas dailininko - architekto kvalifikaciją.

   Daug metų dirbo eilėje projektavimo institutų, nacionali-

   niame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje.   Plačiau...

   ANTANAS RIMANTAS ŠAKALYS gimė 1938 m.

  spalio 1 d.Pakačinių kaime (Zarasų r.) 1953- 1958 m.

  mokėsi Kauno taikomosios dailės technikume; 1961-

  1963 m. studijavo Vilniaus dailės institute (dabar Vil-

  niaus dailės skademija). Po dviejų kursų išvyko mokytis

  į Maskvos kinematografijos institutą. Jį baigęs 1968 m.

  grįžo į Vilnių. 1968 - 1971 m. buvo Lietuvos televizijos

  dailininkas-statytojas, Multiplikacijos cecho dailininkas

  ir tų darbų televizijoje pradininkas. 1971-1978 m. Lie-

  tuvos kino studijos meninių filmų dailininkas-statytojas.

  Svarbiausi kino studijos laikotarpio darbai: dokumen-

  tinės juostos "Knygos turi likimą" (1970: apie VU bib-

  lioteką) ir "Vilniaus universitetas" 1579- 1979" (1979).

  Kurį laiką dėstė Vilniaus inžineriniame institute piešimą

  ir Dailės institute kino bei televizijos dailės pagrindus.

  Vėliau  - kūrybinis darbas: estampai, ekslibrisai, kny-

  gų iliustracijos, firmų logotipai ir kt.

    Lietuvos dailininkų sąjungos (1974), Amerikos fila-

  telistų draugijos "Lietuva" narys, filatelinio opozicinio

  visuomeninio judėjimo "Filop" internete vadovas, Lie-

  tuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos narys. Apdovanotas

  sausio 13-osios atminimo medaliu (2004), LLKS or-

  dinu "Už Tėvynės laisvę" (2008). Išleisti  4 suvenyrinių

  vokų katalogai (apie 2000 vokų). Dailininkas gyvena

  Vilniuje.  El. paštas:   arsfilop@gmail.com

 

                                                                           

2019 10 30 mirė  grafikas   Antanas   Rimantas   Šakalys  

Dienoraštis

 

eXTReMe Tracker